ALGEMENE VOORWAARDEN STORE

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

 

Ondernemingsgegevens


LaGrinta BVBA

www.stash-music.com

Langevelde 79A 1785 Merchtem

lena@stash-music.com

BE0874315339

RPR Brussel


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van LaGrinta, een BVBA met maatschappelijke zetel te Langevelde 79A, BTW BE 0874315339, RPR Brussel, (hierna LaGrinta BVBA) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een meerderjarige bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van een artikel uit de www.stash-music.com webshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LaGrinta BVBA aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Dit geldt enkel in de relatie B2C. Indien u wenst te bestellen uit naam van een bedrijf moet dit via email aan lena@stash-music.com gebeuren.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LaGrinta BVBA niet. LaGrinta BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LaGrinta BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via lena@stash-music.com.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LaGrinta BVBA. LaGrinta BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

U kan artikelen bestellen door de procedure op www.stash-music.com/store te volgen.

Wanneer uw betaling ontvangen is op rekening van LaGrinta BVBA zullen de producten ten laatste binnen de 3 werkdagen naar u verzonden worden. Alle verzendkosten worden vermeld tijdens de besteprocedure afhankelijk van het artikel welk u bestelt.

Alle mogelijke wijzen van betalen vindt u terug op www.stash-music.com/store


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE15 7350 4877 5830 van LaGrinta BVBA

 

LaGrinta BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Afhankelijk van het aangekochte artikel wordt na betaling het artikel zorgvuldig ingepakt.

Afhankelijk van het aangekochte artikel wordt het artikel op volgende manier ingepakt en verzonden:

 

  1. Voor CD’s is dit een speciale gewatteerde envelop, de envelop met CD erin wordt via Bpost prior verstuurd. Onder normale omstandigheden garandeert Bpost een levering van het artikel de eerstvolgende werkdag na verzending. Uitzonderingen hierop zijn volledig ten laste van Bpost. Er dient voor deze zending 3€ te worden betaald bovenop de eenheidsprijs van de CD en dit per aangekochte CD.
  2. Voor LP’s is dit een speciale kartonnen hoes ter verzending van vinyl platen. Dit artikel wordt verstuurd via de transport firma GLS. U heeft de keuze om GLS het artikel te laten leven bij u thuis of in een ‘GLS parcelshop’ bij u in de buurt. Een lijst van GLS parcel shops vindt u op de GLS website. Versturen naar uw adres kost 5€ bovenop de artikel eenheidprijs en dit per aangekocht artikel. Versturen naar een parcel shop kost 4€ bovenop de artikel eenheidprijs en dit per aangekocht artikel.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan LaGrinta BVBA via mail aan lena@stash-music.com.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de LaGrinta BVBA was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van LaGrinta BVBA.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LaGrinta BVBA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij LaGrinta BVBA.

 

Voor Artikelen aangekocht op www.stash-music.com/store wordt het herroepingrecht uitgesloten.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de LaGrinta BVBA klantendienst (lena@stash-music.com) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan LaGrinta BVBA.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant LaGrinta BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 week na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van LaGrinta BVBA is bereikbaar via e-mail op lena@stash-music.com of per post op het volgende adres Langevelde 79A, 1785 Merchtem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LaGrinta BVBA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt LaGrinta BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, LaGrinta BVBA respecteert de Europese algemene verordening gegevensbescherming. Wij verwijzen hieromtrent naar de privacy verklaring die u volledig terugvindt op www.stash-music.com.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door LaGrinta BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LaGrinta BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van LaGrinta BVBA is gelegen.

 

 

unsplash